Zaproszenie na sesję 27.11.202006.11.2020

Zaproszenie na sesję 27.11.2020

06.11.2020

Rogowo, dnia 20.11.2020 r.

Pan(i)

Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713,1378) zapraszam, na sesję Rady Gminy Rogowo, która odbędzie się w dniu 
27 listopada 2020 r. o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XXI sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XX sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał :
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
 b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata
     2020-2030
 c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2021 r.
 d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
 e) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
 f) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
    organizacji.
 g) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      

                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Marek Długokęcki

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającym z nich ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 25 osób, zachęcamy Państwa do oglądania transmisji sesji  Rady Gminy Rogowo za pośrednictwem strony www.rogowo.pl 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (6 listopada 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 listopada 2020, 08:28:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156