Zaproszenie na sesję 22.10.202016.10.2020

Zaproszenie na sesję 22.10.2020

16.10.2020

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)  zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r.  o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XX  sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XX sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XIX sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
5. Podjęcie uchwał :
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
 b) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
        Gminy Rogowo.
 c) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Stowarzyszenie Ekologiczna Gmina w Rogowie.
 d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
        i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
        wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności
        statutowej tych organizacji.
 e) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo.
 f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
        dla części obrębu geodezyjnego Huta – Chojno.
 g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        dla części obrębu geodezyjnego Pinino.
 h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        dla części obrębu geodezyjnego Charszewo.
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        dla części obrębu geodezyjnego Rojewo.
j) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
k) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
        nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, psychologom,
        logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i
        oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,
        zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
7. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
8. Zakończenie obrad sesji.      

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Marek Długokęcki

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającym z nich ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 25 osób, zachęcamy Państwa do oglądania transmisji sesji  Rady Gminy Rogowo za pośrednictwem strony www.rogowo.pl 

link bezpośredni do transmisji na żywo https://www.youtube.com/channel/UCOjJPbtP632E7lnDwsePVZg/live

link bezpośredni do transmisji archiwalnych https://www.youtube.com/channel/UCOjJPbtP632E7lnDwsePVZg

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (16 października 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 października 2020, 10:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217