Zaproszenie na sesję 21.08.202014.08.2020

Zaproszenie na sesję 21.08.2020

14.08.2020

Rogowo, dnia 14.08.2020 r.

Pan(i)

Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)  zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2020 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XIX  sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XIX sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XVIII sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie
        oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.
4. Podjęcie uchwał :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
   b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo.
   c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2020/2021.
   d) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
       powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom
       pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych
       pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i
       przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
   e) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
        warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
        wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  
        godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w
        szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (14 sierpnia 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 sierpnia 2020, 11:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183