Zaproszenie na sesję 30.07.202024.07.2020

Zaproszenie na sesję 30.07.2020

24.07.2020

Rogowo, dnia 24.07.2020 r.

Pan(i)

Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)  zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2020 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XVIII  sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XVIII sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XVII sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Pożegnanie pracownika Biura Rady przechodzącego na emeryturę.
4. Podjęcie uchwał :
   a) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
        Rogowo
   b) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
   c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą
        „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie oraz uchwalenia jej statutu.
   d) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
   e) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
        komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
        uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f) zmieniającej uchwałę z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
        Przedszkolnego w Rogowie.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (24 lipca 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 lipca 2020, 10:12:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (29 lipca 2020, 13:59:38)
Zmieniono: poprawiono tytul

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167