Zaproszenie na sesję 25.06.202016.06.2020

Zaproszenie na sesję 25.06.2020

16.06.2020

Rogowo, dnia 16.06.2020 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)  zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XVII  sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XVII sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XVI sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Raport o stanie Gminy:
   a) wystąpienie Wójta Gminy Rogowo
   b) debata
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
        wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 rok.
6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii 
        o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
        za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
        Gminy Rogowo za 2019 rok.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
        Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Rogowo za 2019 r. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
        Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie
        aglomeracji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
        Gminy Rogowo.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
        i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
        za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy aktualności studium i planów miejscowych oraz
        zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rogowo”
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
        miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie.
17. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
18. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
19. Zakończenie obrad sesji.      

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (16 czerwca 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 czerwca 2020, 08:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202