Strona główna   >  Aktualności

Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sosnowo gm. Rogowo

02.01.2017

Rogowo, dnia 02.01.2017 r.
Og.6220.7.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,
że
w toczącym się na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sosnowo gm. Rogowo na działce oznaczonej nr geodezyjnym 165/29 miejscowość (obręb) Sosnowo

postanowieniem z dnia 02.01.2017 r. znak: Og.6220.7.2016 Wójt Gminy Rogowo nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W trakcie trwania postępowania Wójt Gminy Rogowo, przed rozstrzygnięciem  co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, pismem z dnia 11 października 2016 r. znak: Og.6220.7.2016 wystąpił o opinię w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia z dnia 28 października 2016 r. znak: WOO.4240.878.2016.PP wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie nie zajął stanowiska w sprawie w związku z powyższym uznaje się, że również nie widzi konieczności  przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Organy te opiniując co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniły uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, uprzejmie informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się ze wszystkimi aktami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać końcowe wnioski, uwagi i zastrzeżenia oraz wypowiedzieć się co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć końcowe oświadczenie.
Akta sprawy dostępne są w Referacie Ogólnym Urzędu Gminy Rogowo (pok. Nr 16) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na      
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sosnowo
  a/a AC


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (2 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2017, 09:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij