Uchwała nr XXII/10/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 31 marca 2005w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781 z późn. zm. ).

Uchwała nr XXII/10/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 31 marca 2005


w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781 z późn. zm. ).


Rada Gminy w Rogowie
 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zwanych dalej „uczniami” szkół, ośrodków i kolegiów zwanych dalej „szkołami” zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo zgodnie z art. 90 b, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm. ), który określa:
         1 ) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
         2 ) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne,
         3 ) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
         4 ) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego.
 
§ 2. 1. Kwotą bazową przy ustalaniu wysokości miesięcznego stypendium szkolnego jest        80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                     o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm. ).
2. Stypendium ulega zwiększeniu o 25 % kwoty wynikającej z ust. 1 w sytuacji, gdy                w rodzinie występuje jeden z przypadków :
         1 ) bezrobocie,
         2 ) niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
         3 ) wielodzietność,
         4 ) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
         5 ) alkoholizm,
         6 ) narkomania,
         7 ) rodzina niepełna.
3. Zwiększone stypendium szkolne, z powodu przypadków o których mowa w ust. 2 nie może być jednak większe niż 200 % kwoty bazowej określonej w ust. 1.
4. Informacje o sytuacji rodziny mające wpływ na wysokość stypendium winny wynikać           z treści wniosku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz opinii dyrektora szkoły.
 
§ 3. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
         1 ) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza    zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
         2 ) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
         3 ) na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników.
 
2. Stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów może być przyznane także na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania, wyżywienia.
 
§ 4. 1. Stypendia na cele określone w § 3 ust. 1 i 2 przekazywane są w formie refundacji wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2. W uzasadnionych przypadkach wskazanych we wniosku, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchacz kolegium może otrzymywać stypendium w formie pieniężnej.
 
§ 5. 1. O stypendium szkolne można ubiegać się, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ).
2. Wnioski o stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Rogowie do 15 września              a słuchacze kolegium do 15 października danego roku szkolnego na druku opracowanym przez Wójta Gminy.
 
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż na czas trwania zajęć  w danym roku szkolnym.
2. W uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być przyznawane na okres krótszy.
 
§ 7. Stypendium szkolne realizowane jest w okresach miesięcznych do 25 danego miesiąca,     z tym że stypendium za pierwszy miesiąc będzie realizowane łącznie ze stypendium przysługującym w miesiącu następnym.
 
§ 8. Stypendium szkolne może być realizowane w innych okresach niż miesięczne, w tym także jednorazowo, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty ustalonej zgodnie z zasadą przyjętą w § 2.
 
§ 9. Analizy poprawności złożenia wniosków i zawartych w nich danych dokonuje pracownik wyznaczony przez Wójta; w przypadku braku dokumentów lub opinii występuje o ich uzupełnienie oraz sporządza listę stypendystów i listę rezerwową osób, które spełniają kryteria otrzymania stypendium.
 
§ 10. 1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe do ubiegania się       o stypendium jest większa niż ilość środków przeznaczonych w budżecie gminy na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach oraz osoby, które udokumentowały przypadki określone w § 2 ust. 2.
2. W przypadku rezygnacji, bądź innych okoliczności powodujących zaniechanie pobierania lub utratę prawa do stypendium, stypendium otrzymuje osoba znajdująca się w kolejności na liście, o której mowa w § 9.
 
§ 11. Informacje o przyznaniu stypendium otrzymuje szkoła, w której uczeń pobiera naukę.
 
§ 12. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie:
         1 ) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
         2   )   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 
§ 13. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od wskazanych potrzeb wnioskodawcy oraz możliwości budżetu gminy.
 
§ 14. 1. Do wniosków o udzielenie pomocy materialnej złożonych do 31 stycznia 2005 r. i nie rozpatrzonych będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane tylko na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXII/10/2005 (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 kwietnia 2005, 21:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3511