Og. 7624-5/10 - Budowa gminnej sieci wodociągowej Huta – Charszewo o długości do ok. 2,48 km


Rogowo, dnia 08.06.2010 r.

Og. 7624-5/10


O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że wydana została decyzja z dnia 8 czerwca 2010 r. znak: Og. 7624-5/10
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa gminnej sieci wodociągowej Huta – Charszewo o długości do ok. 2,48 km
planowanego do realizacji przez Gminę Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
                                                               Wójt Gminy Rogowo
                                                                            (-)
                                                            mgr Barbara Nowakowska

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
 zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
 wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
 wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta i Charszewo.

a/a AC


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 czerwca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 czerwca 2010, 15:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1638