Budowia zakładu przeróbki kruszyw naturalnych (Zakład Górniczy KANIA), polegającej na kruszeniu, przesiewaniu i płukaniu surowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr ewidencyjny 154/7, położonej w miejscowości Huta Chojno

                                                                        Rogowo, dnia 24 sierpnia 2009 roku


Og.7624-9/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

WÓJT  GMINY  ROGOWO

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. , ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu przeróbki kruszyw naturalnych (Zakład Górniczy KANIA), polegającej na kruszeniu, przesiewaniu i płukaniu surowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr ewidencyjny 154/7, położonej w miejscowości Huta Chojno, gmina Rogowo”.
Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Starosta Rypiński i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie.

W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnie możliwość składania w w/w sprawie wniosków i uwag.
Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, to jest do 16 września 2009 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Ogólnym Urzędu Gminy Rogowo, pokój nr 16.
W w/w referacie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej sprawie i zapoznać się dokumentacją.
Adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
 
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie www.bip.rogowo.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo  i we wsi Huta Chojno na okres 21 dni (od 25 sierpnia do 16 września 2009 roku)


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (25 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 sierpnia 2009, 09:00:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij