Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WÓJT GMINY ROGOWO
                                                                                 Rogowo, dnia  10 lipca 2009r.


                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227)

                                                            Z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/33/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008 roku)

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Rogowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-przekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2009r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-tronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogowo.

 


 
Wójt Gminy
Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2009, 09:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2905