Ogłoszenie Og.7624-8/2008 o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na zakład produkcji ak

                                                               Rogowo, dnia 28 listopada 2008 roku

Og.7624-8/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) o wszczęciu w dniu 21 listopada 2008 roku na wniosek Pana Sławomira Rutkowskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na zakład produkcji akcesoriów meblowych, na działce położonej w Pręczkach, o nr ewidencyjnym 23.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosty Rypińskiego
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom poprzez:
- zamieszczenie na stronie internetowej bip.rogowo.pl
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pręczki 
 

                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                   mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 grudnia 2008, 12:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2322