Eksploatacja kopaliny pospolitej ze złoża HUTA CHOJNO – RS w miejscowości Huta Chojno

                                                                Rogowo, dnia 29 września 2008 roku
Og.7624-3/2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Rogowo na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na powierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej ze złoża HUTA CHOJNO – RS w miejscowości Huta Chojno,  na działkach oznaczonych geodezyjnie 151/2 i 153/3 o powierzchni 10,50 ha, położonych w gminie Rogowo.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Górniczego „Stępowo I”  Roman Sadowski, ul. Młyńska 5C, 87-500 Rypin.

Na podstawie art. 53 POŚ  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisami art. 31 POŚ przysługuje „każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 informuję, iż dane o:

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Rogowo i dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w terminie od 1  do 23 października 2008 roku.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo na okres od
    01.10.2008 r. do 23.10.2008 r.
3. Zamieszczenie jego treści na tablicy  ogłoszeń Sołectwa Huta Chojno na okres od
    01.10.2008 r. do 23.10.2008 r.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                           Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 września 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 października 2008, 13:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2182