Wójt Gminy Rogowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
W ó j t G m i n y R o g o w o
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Rogowie

  1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz.826 z późn. zm. ).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz.674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Rogowie”, w terminie do dnia 12 czerwca 2007 roku do godz. 12.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie, 87 515 Rogowo Nr 51
(pokój nr 10).
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Rogowo.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

_________________________________________________________________

W dniu 18 czerwca 2007 roku konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie wygrał Pan Tadeusz Wąsicki.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 maja 2007, 12:07:54)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (26 czerwca 2007, 08:03:30)
Zmieniono: "dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2920