Og.6733.7.2017 - „Budowa drogi w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinku : Odcinek nr 5 od km 0+000 do km 0+122”

                                                                                                     Rogowo, 2 stycznia 2018 roku

Og.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rogowo

o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
zawiadamiam,
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek GMINY  ROGOWO,   zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji:
„Budowa drogi w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinku : Odcinek nr 5 od km 0+000 do km  0+122”   

na nieruchomościach:
Rogowo, obręb 0018 nr ewidencyjny działki: 337/21,   jednostka ewidencyjna Rogowo.     
przesłano do uzgodnień projekt decyzji dla przedmiotowego zamierzenia.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 lub telefonicznie 54 280 16 23.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie
   www.bip.rogowo.pl ,
2.Wywieszono jego treść na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie i we wsi Rogowo,   na okres 14
   dni.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (2 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 stycznia 2018, 12:05:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 stycznia 2018, 12:16:04)
Zmieniono: poprawiono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815