Wymiana linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. 109-115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 – 613 m w gm. Rogowo i w gm. Skrwilno na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3066 i 350 obręb 0025 Szczerby...

WÓJT GMINY ROGOWO    
Rogowo, 2017.03.03


Og.6733.8.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. 109-115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS  1 x 120 mm2 – 613 m w gm. Rogowo i w gm. Skrwilno na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3066 i 350 obręb 0025 Szczerby, na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym 3114 obręb 0005 Czumsk Duzy jednostka ewidencyjna Rogowo i na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym 331/1 obręb 0019 Urszulewo jednostka ewidencyjna Skrwilno
 
        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 715 - 1615 we wtorek i w godz. 715 - 1415  w piątek.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrwilnie
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Szczerby
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Czumsk Duży
5.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Urszulewo
6.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl

   
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (3 marca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 marca 2017, 21:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508