Zakończenie postępowania - Przebudowie przepustu drogowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk – Kobrzyniec w km 17+176 nad rzeka Ruziec w miejscowości Pinino na przepust rurowy ze stali karbowanej

Rogowo, 2017.02.28

Og.6733.1.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na „Przebudowie przepustu drogowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk – Kobrzyniec w km 17+176 nad rzeka Ruziec w miejscowości Pinino na przepust rurowy ze stali karbowanej” na nieruchomościach działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 115/1, 115/2, 115/3, 195, 113/2, 17/1 i 117 obręb 0016 Pinino i na nieruchomości działce oznaczonej nr ewidencyjnym 53 obręb 0008 Huta Chojno, gmina Rogowo
 
        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 715 - 1615 we wtorek i w godz. 715 - 1415  w piątek.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Huta Chojno
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Pinino
4.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (28 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 marca 2017, 21:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460