... inwestycja polegającej na ustawieniu na działce 254/1: kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki; ...

                                                                                     Rogowo, dnia  8 grudnia 2016 roku
WÓJT GMINY ROGOWO
Og.6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na ustawieniu na działce 254/1: kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki; w ramach istniejącego zespołu boisk położonego na nieruchomości działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 254/1, 260, 261, 269, 268 i 267 w miejscowości Rogowo, obręb 0018 Rogowo, gmina Rogowo.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 W związku z powyższym uprzejmie informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pokój nr 16 w godzinach 7:15 – 15:15 lub telefonicznie 54 280 16 22 lub 54 280 16 23.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Rogowie
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (8 grudnia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 grudnia 2016, 10:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461