Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016

Rypin, dnia 07 listopada 2016 roku
AB.6741.2.2016

Obwieszczenie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji

    W związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 23)  
Starosta Rypiński
z/s przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin

z a w i a d a m i a

że w dniu 07 listopada 2016 roku na wniosek Wójta Gminy Rogowo z/s Rogowo 51, 87-515 Rogowo została wydana decyzja Nr AB.6741.3.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ”Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016
na następujących nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających teren pod inwestycję drogową:
1.    Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy Lasoty - Karbowizna od km 0+000 do km 2+016 wzdłuż którego zrealizowana zostanie przedmiotowa inwestycja drogowa i wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie tego pasa drogowego:

    ‒ nr 297 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
    ‒ nr 261 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
2.    Nieruchomości w obrębie Lasoty wydzielone z nieruchomości przyległych do istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 120510C Lasoty - Karbowizna od km 0+000 do km 2+016:

-    nr 269/3 (wydzielona z działki 269/1)
-    nr 273/1 (wydzielona z działki 273)
-    nr 204/4 (wydzielona z działki 204/2)
-    nr 276/1 (wydzielona z działki 276)
-    nr 277/1 (wydzielona z działki 277)
-    nr 278/1 (wydzielona z działki 278)
-    nr 279/3 (wydzielona z działki 279/2)
-    nr 203/1 (wydzielona z działki 203)
-    nr 203/2 (wydzielona z działki 203)
-    nr 202/2 (wydzielona z działki 202/1)
-    nr 201/1 (wydzielona z działki 201)
-    nr 200/1 (wydzielona z działki 200)
-    nr 199/2 (wydzielona z działki 199/1)
-    nr 205/1(wydzielona z działki 205)
-    nr 206/1(wydzielona z działki 206)
-    nr 3069/8(wydzielona z działki 3069/7)
-    nr 207/1(wydzielona z działki 207)
-    nr 208/1(wydzielona z działki 208)
-    nr 298/2(wydzielona z działki 298/1)
-    nr 209/2(wydzielona z działki 209/1)
-    nr 313/1(wydzielona z działki 313)
-    nr 307/1(wydzielona z działki 307)
-    nr 210/1(wydzielona z działki 210)
-    nr 211/5(wydzielona z działki 211/4)
-    nr 305/1(wydzielona z działki 305)
-    nr 214/2(wydzielona z działki 214/1)
-    nr 310/1(wydzielona z działki 310)
-    nr 311/1(wydzielona z działki 311)
-    nr 215/1(wydzielona z działki 215)
-    nr 214/3(wydzielona z działki 214/1)
-    nr 211/6(wydzielona z działki 211/4)
-    nr 234/2(wydzielona z działki 234/1)
-    nr 255/5(wydzielona z działki 255/3)
-    nr 257/1(wydzielona z działki 257)
-    nr 239/3(wydzielona z działki 239/2)
-    nr 239/4(wydzielona z działki 239/2)
-    nr 262/1(wydzielona z działki 262)
-    nr 240/1(wydzielona z działki 240)
-    nr 263/1(wydzielona z działki 263)

3.    Nieruchomości w obrębie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

    - nr 108/7 (dr pow) obręb Lasoty
    - nr 204/3 (dr pow) obręb Lasoty
    - nr 269/2 (dr pow) obręb Lasoty
    - nr 265 (dr pow) obręb Lasoty
    - nr 205/2 (dr wew. doj.) wydzielona z działki nr 205 obręb Lasoty
    - nr 313/2 (dr wew. doj.) wydzielona z działki nr 313 obręb Lasoty
    - nr 306 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
    - nr 317 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
    - nr 233 (dr wew. doj.) obręb Lasoty

    Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
    W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 106 w godzinach 730-1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 730-1600 (wtorek), 730-1500 (piątek), tel. 54 280-39-18.
z up. Starosty
mgr inż. Ewa Muśkiewicz
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni do daty publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie dnia.........................................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie dnia ...................................................

metryczka


Wytworzył: Starosta Rypiński (7 listopada 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 listopada 2016, 09:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762