Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 16.08.2016 r.
Og.6220.4.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)  
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,

że na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00


Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo,
2)    nr 331 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo,
3)    nr 324/16 miejscowość (obręb) Rogowo,
4)    nr 328/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
5)    nr 336/4 miejscowość (obręb) Rogowo,
6)    nr 338/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
7)    nr 329/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
8)    nr 350/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
9)    nr 330/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
10)    nr 157 (dr pow) miejscowość (obręb) Świeżawy,
11)    nr 55 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
12)    nr 54/3 miejscowość (obręb) Sosnowo,
13)    nr 156/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
14)    nr 147/1 miejscowość (obręb) Sosnowo,
15)    nr 150/1 miejscowość (obręb) Sosnowo,
16)    nr 156/3 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
17)    nr 156/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.

Połączenia (skrzyżowania) z innymi drogami powiatowymi, gminnymi i publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
2)    nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
3)    nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
4)    nr 492 (dr gm) miejscowość (obręb) Rogowo
5)    nr 455 (dr doj) miejscowość (obręb) Rogowo
6)    nr 139/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo
7)    nr 139/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.


Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

Informuje, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze wszystkimi aktami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia oraz wypowiedzieć się co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć końcowe oświadczenie.
Wójt Gminy Rogowo pismem z dnia 16.08.2016 r. znak: Og.6220.4.2016 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin, o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogowo, Świeżawy i Sosnowo
     a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 sierpnia 2016, 19:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612