Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/2 i 30/3 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo

Rogowo, 2016.01.08

Og.6733.5.2015


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199)
 
z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej kategorii gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie)  od km 0+000 do km 1+597 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/2 i 30/3 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo
        
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 715 - 1615 we wtorek i w godz. 715 - 1415  w piątek.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Nadróż
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 stycznia 2016, 08:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535