Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376

Rypin, dnia 31.01.2014 r.
AB.6741.2.2013


OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687)

Starosta Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

z a w i a d a m i a

że w dniu 19 grudnia 2013 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376 na następujących nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających teren pod inwestycję drogową:

1.    Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+367 wzdłuż którego pobudowana zostanie droga i wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie tego pasa drogowego:
-    nr 45/1 (cześć) (dr gm) obręb Sosnowo (wydzielona z pasa drogowego działki nr 45 w
     części pod budowę drogi); nr 25/1 (dr gm) obręb Sosnowo (wydzielona z pasa drogowego
     działki nr 25 pod budowę drogi); nr 130 (dr gm) obręb Karbowizna; nr 14 (dr gm) obręb
     Karbowizna.
2.1.    Nieruchomości w miejscowości (obrębie) Sosnowo wydzielone na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376:
-     nr 74/3 (wydzielona z działki nr 74/2); nr 145/1 (wydzielona z działki nr 145); nr 40/2
      (wydzielona z działki nr 40/1); nr 39/1 (wydzielona z działki nr 39 (dr wew)); nr 26/2
      (wydzielona z działki nr 26/1); nr 23/4 (wydzielona z działki nr 23/2); nr 23/5 (wydzielona
      z działki nr 23/2); nr 23/7 (wydzielona z działki nr 23/3); nr 111/1 (wydzielona z działki nr
      111); nr 112/2 (wydzielona z działki nr 112/1); nr 112/3 (wydzielona z działki nr 112/1);
      nr 105/1 (wydzielona z działki nr 105 (dr wew)); nr 108/2 (wydzielona z działki nr 108/1);
      nr 3081/18 (wydzielona z działki nr 3081/3); nr 107/3 (wydzielona z działki nr 107/2); nr
      100/1 (wydzielona z działki nr 100 (dr gm.)); nr 90/5 (wydzielona z działki nr 90/4); nr
      90/6 (wydzielona z działki nr 90/4); nr 90/8 (wydzielona z działki nr 90/3); nr 90/10
      (wydzielona z działki nr 90/2)
2.2.    Nieruchomości w miejscowości (obrębie) Karbowizna wydzielone na poszerzenie pasa drogowego gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376:
-    nr 138/3 (wydzielona z działki nr 138/1); nr 138/5 (wydzielona z działki nr 138/2); nr
     139/4 (wydzielona z działki nr 139/2); nr 139/6 (wydzielona z działki nr 139/3); nr 136/2
     (wydzielona z działki nr 136/1); nr 132/1 (wydzielona z działki nr 132); nr 129/1
     (wydzielona z działki nr 129); nr 114/1 (wydzielona z działki nr 114 (dr wew gm)); nr 93/5
     (wydzielona z działki nr 93/2); nr 92/1 (wydzielona z działki nr 92)
-    nr 91/1 (wydzielona z działki nr 91); nr 84/2 (wydzielona z działki nr 84/1); nr 83/1 
     (wydzielona z działki nr 83); nr 80/5 (wydzielona z działki nr 80/4); nr 82/1 (wydzielona z
     działki nr 82); nr 65/1 (wydzielona z działki nr 65 (dr wew gm)); nr 64/4 (wydzielona z
     działki nr 64/3); nr 47/1 (wydzielona z działki nr 47); nr 46/1 (wydzielona z działki nr 46);
     nr 45/1 (wydzielona z działki nr 45); nr 44/1 (wydzielona z działki nr 44); nr 44/2
     (wydzielona z działki nr 44); nr 43/1 (wydzielona z działki nr 43); nr 42/1 (wydzielona z
     działki nr 42); nr 41/1 (wydzielona z działki nr 41 (dr wew gm)); nr 33/2 (wydzielona z
     działki nr 33/1); nr 33/3 (wydzielona z działki nr 33/1); nr 13/2 (wydzielona z działki nr
     13/1); nr 12/2 (wydzielona z działki nr 12/1); nr 11/5 (wydzielona z działki nr 11/4); nr 3/1
     (wydzielona z działki nr 3).
2.3.    Nieruchomości w miejscowości (obrębie) Pręczki wydzielone na poszerzenie pasa drogowego gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376:
-    nr 106/1 (wydzielona z działki nr 106); nr 91/1 (wydzielona z działki nr 91); nr 90/1
     (wydzielona z działki nr 90); nr 87/1 (wydzielona z działki nr 87); nr 86/1 (wydzielona z
     działki nr 86).
3.    Nieruchomości w obrębie skrzyżowań (włączeń) drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376 z innymi drogami publicznymi, o numerach ewidencyjnych:
-    nr 11 (dr powiatowa) obręb Pręczki - włączenie w drogę wyższego rzędu: włączenie w drogę
     powiatową nr 2215C Rogowo-Dylewo.
-    nr 114 (dr gminna) obręb Sosnowo - skrzyżuje się z inną drogą gminną
-    nr 45/2 (dr gminna) obręb Sosnowo (wydzielona z działki nr 45) - skrzyżuje się z inną
     drogą gminną
-    nr 100/2  (dr gminna) obręb Sosnowo (wydzielona z działki nr 100) - skrzyżuje się z inną
     drogą gminną
-    nr 105/2 obręb Sosnowo (wydzielona z działki nr 105 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie z
     drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 39/2 obręb Sosnowo (wydzielona z działki nr 39 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie z
     drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 25/2 obręb Sosnowo (wydzielona z działki nr 25 (dr gminna)) – skrzyżowanie z drogą
     dojazdową wewnętrzną
-    nr 65/2 obręb Karbowizna (wydzielona z działki nr 65 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie z
     drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 114/2 obręb Karbowizna (wydzielona z działki nr 114 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie
     z drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 89 obręb Karbowizna (dr wew. gminna) – skrzyżowanie z drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 41/2 obręb Karbowizna (wydzielona z działki nr 41 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie z
     drogą dojazdową wewnętrzną
-    nr 91/2 obręb Pręczki (wydzielona z działki nr 91 (dr wew. gminna)) – skrzyżowanie z drogą
     dojazdową wewnętrzną.


    Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
    W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia            14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Powiatowego Starostwie Powiatowym w Rypinie ul. Warszawska 38, pokój 106 w godzinach 730-1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 730-1600 (wtorek), 730-1500 (piątek), tel. 54 280-39-18, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.

z up. Starosty
mgr inż. Piotr Poczatenko
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rypinie
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl
-    zamieszczenie jego treści w prasie lokalnej

a/a
 

metryczka


Wytworzył: Starosta Rypiński (31 stycznia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 lutego 2014, 07:48:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258