Og.6733.1.2013 - o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach oznaczonych ...

                                                                              Rogowo,   20 maja 2013
Wójt Gminy Rogowo

Og.6733.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo

•    o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji   celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 312; 299; 300/1; 308/5; 308/4; 308/3; 57/1; 28; 27; 26; 25; 16; 15; 24; 23/3; 23/2; 23/4; 23/6; 22/1; 22/2; 21/1; 20/1; 18; 17/2; 17/1 – obręb Borowo; oznaczonych nr ewidencyjnymi: 539/3; 519/1; 405; 404; 403; 402; 401; 400/1; 367; 399; 397/4; 397/5; 397/1; 397/3; 396; 395; 394; 393; 391; 390; 389/4; 389/1; 389/2; 386; 385; 384; 389/3; 382; 381; 380; 379; 378; 377/1; 377/2; 113 – obręb Rojewo, oznaczonych nr ewidencyjnymi 149; 176; 177/2 178; 187/8 i 208/2 – obręb Huta oraz oznaczonych nr ewidencyjnymi 4/2; 5; 8; 9’ 10/1 i 21/2 obręb Rogowo; gmina Rogowo  
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Borowo
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Huta
5.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rojewo
6.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rogowo
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (20 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 maja 2013, 14:10:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204