Og.6733.6.2012 - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                              Rogowo,   2 stycznia 2013


Og.6733.6.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
•    o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) ,  

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji   celu publicznego, polegającej  na budowie: a) stanowiska słupowego wraz z rozłącznikiem; b) odcinka linii kablowej SN – 15 kV; c) słupowej stacji transformatorowej SN/nn; d) przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN. 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 80/4 w miejscowości Karbowizna i nr ewidencyjnymi 25 i 21/3 w miejscowości Sosnowo, gmina  Rogowo.  

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sosnowo
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Świeżawy (m. Karbowizna)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2013, 11:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1155