Og.6733.6.2012 - o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

Rogowo, 26.11.2012 r.Og.6733.6.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Rogowo
o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 49 – ustawy z 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m:

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie, w imieniu którego występuje Zakład Projektowo Wykonawczy „ELEKTRYK” Andrzej Pluciński, 87-100 Toruń, ul. Przyjaciół 1A o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: a) stanowiska słupowego wraz z rozłącznikiem; b) odcinka linii kablowej SN – 15kV; c) słupowej stacji transformatorowej SN/nn; d) przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN. 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 80/4 w miejscowości Karbowizna i nr ewidencyjnymi 25 i 21/3 w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo, przesłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16, w godzinach 715 do 1515, lub telefonicznie 54 280 16 22. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sosnowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Karbowizna
4.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie na stronie
       www.bip.rogowo.pl

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 listopada 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 listopada 2012, 14:01:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100