Wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w m. Huta.

                                                                              Rogowo, dnia  6 września  2012 roku


Og.6733.5.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 września 2012 roku na wniosek  Pana Stanisława Sławkowskiego, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w m. Huta. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid.    158/1; 158/9; 158/5; 158/8; 158/7 obręb  Huta.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (6 września 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 września 2012, 11:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2222