Określenie wysokości podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwała nr XX/45/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 grudnia 2008

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r ( M.P.Nr 81, poz.717 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w  Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r
 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r
 ( M.P.Nr 81, poz.717 )  z  kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 28 zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (4 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 08:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1252