Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2009 r.

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :

    1) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,40 zł
    2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z
        prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub
        ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  14 zł,
    3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
        działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
        siewnym – 9,24 zł,
    4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
        działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,90
        zł,
    5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

        a) od budynków letniskowych –  6,50 zł,
        b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
            statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
            publicznego- 3,00 zł

    6) od budowli – 2%
    7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności
        gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
        budynków –  0,70 zł,
    8) od gruntów :

        a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
            wodnych –  3,90 zł od 1 ha powierzchni,
        b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,37 zł od 1 m2
            powierzchni,
        c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
            działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego
            – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni                                             

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

    1). nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt b)  będące własnością emerytów  i
         rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.         
    2). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby statutowej działalności w
         zakresie ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
         działalności gospodarczej,
    3). nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej,
         pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
         gospodarczej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

____________________________________________________________________________________

   [1]  Niniejsza  ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
    dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
    członkowskimi ( Dz.Urz.WE L.368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za
    użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L.187
    z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (4 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 08:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497