Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.

       
Uchwała  Nr XVIII/36/08 
Rady  Gminy  Rogowo
z dnia  04 listopada 2008r

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 ) oraz art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) i obwieszczenia  Ministra Finansów  z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r (M.P. Nr 59, poz.531) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2009 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 658,49 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
      2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego miesiąca.
      3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

     Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
     Marek Długokęcki

        
________________________________________________________________________________

       Załącznik do uchwały Nr XVIII/36/08
       z dnia  4.11.2008r
       Rady  Gminy Rogowo

w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2009r.

Cennik dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Rogowo  uiszczanych w dniu dokonywania sprzedaży.

1. Przy sprzedaży z samochodu, ciągnika lub wozu konnego    5 zł

2. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, wiadra, koszyka, skrzynki oraz sprzedaży obnośnej z ręki – od osoby      2 zł

3. Za zajęcie stoiska stałego, placu pod stragan, skrzynki :
a) do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych      2 zł/1mb
b) do sprzedaży artykułów przemysłowych      3 zł/1mb

 

       Przewodniczący Rady Gminy Rogowo       
       Marek Długokęcki   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (4 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 lutego 2009, 14:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838