Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Uchwała  Nr  X/33/07
Rady  Gminy  Rogowo
z dnia  17 października  2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) i obwieszczenia  Ministra Finansów  z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz.557) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz
      jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
      na terenie gminy Rogowo w 2008 roku w wysokościach określonych w załączniku do
      niniejszej uchwały .

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3.  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej
         wsi.
       2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
         Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego
         miesiąca.
       3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej
           opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

        
      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki

Plikdo pobrania Opłata targowa na 2008 rok. (56kB) pdf
Plikdo pobrania opłata targowa 2008 - cennik (28kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 października 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 14:13:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 14:24:16)
Zmieniono: poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2190