Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Uchwała  Nr  II/13/06
Rady  Gminy  Rogowo
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1
lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(  Dz.U.  z  2006 r  Nr  121, poz.844  z  późn. zmianami  )  i  obwieszczenia    Ministra
Finansów    z  dnia  25 października  2006 roku w  sprawie  wysokości  górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.  Nr 75, poz.758)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie  mających  osobowości  prawnej, dokonujących
sprzedaży  na  terenie  gminy  Rogowo w  2007 roku w  wysokościach określonych w
załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej
    wsi.
2. Pobrane  kwoty  opłaty  targowej  inkasenci  odprowadzają  do kasy  Urzędu Gminy  w
    Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie  za  czynności  inkasa  ustala  się  w  wysokości  50%    kwoty  pobranej
    opłaty targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Plik do pobrania Opłata targowa 2007 (34kB) pdf
Plik do pobrania Oplata targowa - cennik 2007 (19kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 13:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1808