Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2007.

Uchwała  Nr   II/15/06 
R a d y   G m i n y   R o g o w o 
z dnia 06 grudnia 2006r

w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z  2006r Nr 121, poz 844 
z późn. zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz 758)  

R a d a   G m i n y
uchwala :

§ 1

Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,25 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej –  12 zł,
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
    8,66 zł,
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,70 zł,
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a) od budynków letniskowych –  6,20 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-
    2,81 zł  
6. od budowli – 2%
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,60 zł,
8. od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,65 zł
    od 1 ha powierzchni, 
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, 
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
    publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i rencistów.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
- nieruchomości zajęte na biblioteki i ochotnicze straże pożarne, z wyjątkiem oddanych w
użytkowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek od nieruchomości na 2007 rok (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 13:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079