Określenie wysokości podatku rolnego na 2006 rok.

Uchwała   Nr XXVI/32/05
R a d y  G m i n y   w   R o g o w i e
z dnia  24 listopada 2005 r
.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(  Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6.  ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 ze zm.: Dz.U. z 1994r Nr 1, poz 3, Dz.U.  z 1996r Nr 91, poz 409, Dz.U. z 1997r Nr 43, poz 272, Dz.U. i Nr 137, poz 926, Dz.U. z 1998r Nr 108, poz 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz 875, Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039,  i Nr 162, poz 1568, Dz.U. z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ) oraz Komunikatu Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r  ( M.P.Nr 62, poz.867 )

 

R a d a   G m i n y 
uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r  ( M.P.Nr 62, poz.867 ) obniża z  kwoty 27,88 zł za 1 kwintal do kwoty  25 zł za 1 kwintal.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek rolny na 2006 rok (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 listopada 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:29:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:36:03)
Zmieniono: Zmieniono w tytule "U C H W A Ł A" na Uchwała

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1997