Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Uchwała Nr XXVI/33/05
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005r


    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z pózn. zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966. Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291,Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r ( M.P. Nr 62, poz. 859),obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 68, poz. 956 )

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje :


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.080 zł

2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie 1.150 zł
-o liczbie osi – trzy 1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy 1.250 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 1.250 zł

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej 1.654 zł

3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie 1.252 zł
-o liczbie osi – trzy 1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy 1.577 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej 1.400 zł

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej 2.452,80 zł

4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1.080 zł
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.080 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton 1.080 zł

5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepa lub przyczepa z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie 1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.413 zł

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.413 zł
-o liczbie osi – trzy 1.723 zł

6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepa lub przyczepa z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie 1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.936,29 zł

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.938 zł
-o liczbie osi – trzy 2.505,15 zł

7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna
masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego :

-od 7 ton i poniżej 12 ton 330 zł

8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna 350 zł

b)równej lub wyżzej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna 360 zł
-o liczbie osi – dwie 850 zł

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.150 zł
-o liczbie osi - trzy 1.000 zł

9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna 350 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna 562 zł
-o liczbie osi – dwie 1.292 zł

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.700 zł
-o liczbie osi – trzy 1.500 zł

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)mniej niż 30 miejsc 900 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc 900 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2007, 07:23:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:37:31)
Zmieniono: Zmieniono słowo "U C H W A Ł A" na Uchwała

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2304