Określenie wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała nr XVII/29/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz. 84 ze zm Dz.U. z 2002r Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r Nr 188, poz. 1840, Dz. U. z 2003r Nr 200, poz. 1953, Dz. U. z 2003r Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2004r Nr 123, poz. 1291), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 z późn.zm: Dz. U. z 1994r Nr 1, poz. 3, Dz.U. z 1996r Nr 91, poz. 409, Dz. z 1997r Nr 43, poz. 272, Dz.U. z 1997r Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998r Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001r Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 168, Dz. U. z 2003r Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r Nr 162, poz. 1568 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200, poz 1682 ze zmianą Dz.U. z 2002r Nr 216, poz. 1826)


R a d a   G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

1.    Określa się wzory formularzy:
a) deklaracja na podatek od nieruchomości ( załącznik Nr 1 do uchwały )
b) deklaracja na podatek rolny ( załącznik Nr 2 do uchwały )
c) deklaracja na podatek leśny ( załącznik Nr 3 do uchwały )
d) informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( załącznik Nr 4 do uchwały )
e) informacja w sprawie podatku rolnego ( załącznik Nr 5 do uchwały )
f)  informacja w sprawie podatku leśnego( załącznik Nr 6 do uchwały )
g) dane o nieruchomościach rolnych ( załącznik Nr 7 do uchwały )
h) dane o nieruchomościach ( załącznik Nr 8 do uchwały )
i) dane o nieruchomościach leśnych ( załącznik Nr 9 do uchwały )

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/15/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
                                                                            

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                          Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/29/2004
Plik do pobrania Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik nr 1) (49kB) pdf
Plik do pobrania Deklaracja na podatek rolny (załącznik nr 2) (48kB) pdf
Plik do pobrania Deklaracja na podatek leśny (załącznik nr 3) (40kB) pdf
Plik do pobrania Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 4) (45kB) pdf
Plik do pobrania Informacja w sprawie podatku rolnego (załacznik nr 5) (40kB) pdf
Plik do pobrania Informacja w sprawie podatku leśnego (załącznik nr 6) (37kB) pdf
Plik do pobrania Dane o nieruchomościach rolnych (załącznik nr 7) (43kB) pdf
Plik do pobrania Dane o nieruchomościach (43kB) pdf
Plik do pobrania Dane o nieruchomościach leśnych (załącznik nr 9) (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (1 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 stycznia 2005, 09:47:38)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 stycznia 2005, 09:51:49)
Zmieniono: zlikwidowano nagłowek http://

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2687