Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2005 rokUchwała nr XVII/28/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004

w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002r Nr 9,poz 84 ze zm: Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U. z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Dz.U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2004r Nr 123, poz. 1291), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz 794)


R a d a   G m i n y
uchwala :


§ 1


Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
1.      od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,245 zł
2.      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  12,00 zł,
3.      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł,
4.      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,50 zł,
5.      od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :
a)      od budynków letniskowych –  6,01 zł,
b)      od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-
2,81 zł 
6         od budowli – 2%
7         od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł,
8        od gruntów :
a)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –                                                        3,52 zł od 1 ha powierzchni, 
b)      związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni            

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i rencistów, którzy  otrzymują świadczenia z tytułu  nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (1 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 09:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2698