P r o t o k ó ł Nr VII/10

P r o t o k ó ł  Nr VII/10

z obrad XXXVII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XXXVII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXXVI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał  :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214C Rypin-Pręczki od km 0+000 do km 5+496”,
c) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo,
e) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011r,
f) w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r,
g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 27 września 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z propozycjami Wójta dotyczącymi stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2011r oraz wypracowano stawki komisji.
2.  Omówiono projekt uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Rypin-Pręczki. Pomoc finansowa będzie udzielona w 2011r ze środków budżetu gminy.     
3. Pani Wójt przedstawiła zmiany w budżecie na 2010r.
4. Zapoznano się z pozostałymi projektami uchwał na sesję.  
W dniu 24 września br odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt poinformowała o terminie składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków zewnętrznych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , który został wyznaczony na dzień 30.09.br. W związku z tym omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Rypin-Pręczki.
2. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedstawiono projekty uchwał w powyższej sprawie.
3. Nadzór Pana Wojewody wniósł uwagę do podjętej na poprzedniej sesji uchwały w sprawie zasad obniżania wymiaru godzin dla dyrektorów, dotyczącą brzmienia paragrafu 9. Pani Nowakowska wyjaśniła na czym będzie polegała zmiana w projekcie uchwały zmieniającej powyższą uchwałę.
4. Komisja wypracowała stawki podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2011r.
5. Omówiono projektowane zmiany w budżecie gminy na 2010, polegające głównie na zwiększeniu planowanych wydatków na 2011r na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Huta.
W dniu 24 września odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego , na którym omawiano następujące sprawy :
1. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego na realizowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Rypin-Pręczki.
2. Przedstawiono  projektowane zmiany w budżecie.
3. Omówiono pozostałe projekty uchwał na sesję.
4. Wypracowano propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2011r i opłaty targowej.
W dniu 27 września o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt przedstawiła zmiany do uchwały dotyczącej zasad udzielania i obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół na terenie gminy Rogowo ,
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi . Powyższe projekty uchwał podyktowane są zmianą przepisów w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego.
3. Komisja wypracowała stawki podatku od nieruchomości na 2011r oraz stawki opłaty targowej na przyszły rok.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 20.08.2010r :
- w dniu 22.08 odbył się piknik promujący spożywanie ryb na boisku szkolnym w Rogowie,
- w dniu 1.09 wójt wręczyła decyzję o pełnieniu funkcji dyrektora SP w Nowym Kobrzyńcu na kolejne 5 lat przez Panią Barbarę Trzcińską,
- w dniu 3.09 nastąpił odbiór drogi gminnej w Czumsku Dużym,
- odbył się odbiór drogi w Rogowie oraz I etap drogi w Hucie,
- w dniu 4.09 odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Czumsku Dużym,
- oddano do użytku boisko w Pręczkach,
- odbył się przetarg na budowę drogi Nadróż-Kowalki.
Pani Wójt poinformowała, że dla starszych mieszkańców z 22 sołectw zorganizowano wyjazdy integracyjne z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich .Mieszkańcy z dwóch sołectw nie byli zainteresowani wyjazdem.
Następnie Pani Wójt poinformowała, że w dniu 10.10.br o godz.1430 w  kościele parafialnym w Rogowie odbędzie się koncert zespołu góralskiego. 
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał  
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów w związku z dodatkowo pozyskanymi wpływami z GOW w Sitnicy, zmniejszeniu planowanych dochodów w świadczeniach rodzinnych w związku z pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków w GOW w Sitnicy w ramach dodatkowo pozyskanych środków , zmniejszeniu wydatków w ramach zmniejszenia dotacji w świadczeniach rodzinnych . W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi w miejscowości Huta zmiany polegają na zwiększeniu wydatków na 2011 r z kwoty 1.400.000 zł do 1.600.000 zł według wartości kosztorysowej.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/32/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt wprowadziła w temat dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na przebudowę drogi Rypin-Pręczki. Pani Nowakowska poinformowała, że pomoc finansowa zostanie udzielona w 2011r w formie dotacji celowej. Dodała, że wskazane jest wsparcie finansowe innych jednostek samorządowych celem uzyskania dodatkowych punktów. Wójt poinformowała, że Rada Powiatu podejmie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Rogowo na budowę drogi gminnej na odcinku Huta-Nadróż (Kasztany). Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/33/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214C Rypin-Pręczki od km 0+000 do km 5+496” głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Motylewska omówiła projekt uchwały dotyczący trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Poinformowała, że podjęcie nowej uchwały w tej sprawie jest podyktowane zmianą przepisów  ustawy o finansach publicznych. Radni do przedstawionego materiału nie mieli uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/34/10  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła celowość podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad obniżania obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów. Poinformowała, że nadzór Pana Wojewody zakwestionował brzmienie paragrafu 9 podjętej uchwały w tej sprawie na poprzedniej sesji. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały
 Nr XXXVII/35/10 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2011r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje Rady zaakceptowały propozycje Pani Wójt. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/36/10 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2011 r radni głosowali jednogłośnie.   
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości oraz stawki proponowane przez komisje na 2011r. Radni głosowali nad poszczególnymi składnikami podatku od nieruchomości następująco :
- od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji 0,40 zł – głosowano jednogłośnie
 - od budynków związanych z działalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni
za propozycją wójta i Komisji Oświaty  15 zł – głosowało 6 radnych
za propozycją pozostałych komisji  14 zł – głosowało 9 radnych
Innych propozycji nie było.
- od budynków zajętych pod działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
za propozycją wójta i wszystkich komisji 9,82 zł - głosowano jednogłośnie.
- od budynków zajętych na działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji tj. 4,20 zł głosowało 13 radnych,
za propozycją radnej Misiak tj. 4,10 zł – głosowało 2 radnych
- od budynków letniskowych od 1m2 powierzchni 
za propozycją wójta i wszystkich komisji tj. 7,00 zł głosowało 15 radnych
- od pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji tj. 3,60 zł głosowało 15 radnych
- od budowli 2%
 za propozycją wójta i wszystkich komisji – radni glosowali jednogłośnie
 - od 1 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą
za propozycją wójta - 0,75 zł głosował 1 radny,
za propozycją wszystkich komisji - 0,76 zł głosowało 14 radnych  
- od 1 ha pod jeziorami
za propozycją wójta i komisji – 13 radnych głosowało za stawką 4,15 zł
za propozycją radnej Misiak 4,04 zł głosowało 2 radnych
- od gruntów letniskowych od 1 m2
za propozycją wójta  0,40 zł nie głosowano
za propozycją komisji 0,41 zł głosowało 15 radnych
- od gruntów pozostałych od 1 m2
za propozycją wójta i komisji  - 0,20 zł głosowało 12 radnych
za propozycją radnego Trymersa  głosowało 3 radnych
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/37/10
 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011r radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego  wprowadziła Pani Zarębska. Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy określić szczegółowo sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinie działalności statutowej. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z tej sprawie i zarządził głosowanie. Za   podjęciem uchwały Nr XXXVII/38/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W tym punkcie głos zabrał przedstawiciel Sejmiku Samorządowego Pan Paweł Zgórzyński, który przedstawił informację z działalności sejmiku  obecnej kadencji.
Sołtys wsi Narty zapytała na jakim etapie jest realizacja budowy drogi w Nartach. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt, wniosek o dotację ze środków unijnych jest złożony, oczekujemy na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXXVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                       Protokolant
Marek Długokęcki                                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 listopada 2010, 14:26:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385