Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z upośledzeniem intelektualnym - 09.11.2017

Zapytanie ofertowe 
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka  z upośledzeniem intelektualnym 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci  z upośledzeniem intelektualnym .  
Charakter umowy:  umowa zlecenie 
Okres obowiązywania umowy:   od zawarcia umowy  do grudnia 2017 r. 
Przedmiot zamówienia : 
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci z upośledzeniem intelektualnym w następującym zakresie :

1) usługi logopedyczne ,

2) usługi behawioralne ,

3) usługi sensoryczne . 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować  uczenie i rozwijanie umiejętności  niezbędnych do samodzielnego  życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt.1  lit.a oraz § 2 pkt.3 lit.b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. , Nr 189,poz. 1598 z późn. zm.) .
Niezbędne wymagania:
 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
5) innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 4, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 
4. Zrównoważenie emocjonalne. 
5. Odporność na trudne sytuacje i stres. 
6. Prawo jazdy kat. B.
 
Oferta powinna zawierać: 
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. nr 101 poz. 1182 z późn. zm).
7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
(Załącznik nr 1).


Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 16.11.2017r. do godz. 12.00 na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rogowo 51
87 – 515 Rogowo
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


           Kierownik
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rogowie
  Hanna  Bońkowska 
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (9 listopada 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 listopada 2017, 20:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381