Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z upośledzeniem intelektualnym

Zapytanie ofertowe 
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka  z upośledzeniem intelektualnym 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci  z upośledzeniem intelektualnym . 
 
Charakter umowy:  umowa zlecenie 
 Okres obowiązywania umowy:   od zawarcia umowy  do grudnia 2017 r. 

 Przedmiot zamówienia : 
Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci z upośledzeniem intelektualnym w następującym zakresie :
1) usługi pedagogiczne , 

2) usługi psychologiczne, 

3) usługi obejmujące rehabilitację ruchową ,

4) usługi logopedyczne ,

5) usługi behawioralne ,

6) usługi sensoryczne . 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować  uczenie i rozwijanie umiejętności  niezbędnych do samodzielnego  życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt.1  lit.a oraz § 2 pkt.3 lit.b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. , Nr 189,poz. 1598 z późn. zm.) .

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga,   specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co
    najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
    upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
    zaburzeniami psychicznymi.
  3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
    skarbowe.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 
4. Zrównoważenie emocjonalne. 
5. Odporność na trudne sytuacje i stres. 
6. Prawo jazdy kat. B.
 
Oferta powinna zawierać: 
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. nr 101 poz. 1182 z późn. zm).
7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr 1).
 
  
Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 07.06.2017r. do godz. 12.00 na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rogowo 51
87 – 515 Rogowo
 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

          Kierownik
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rogowie
      Hanna  Bońkowska 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (28kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROTOKÓŁ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  30.000 euro udzielonego z uwzględnieniem art. 4 ust.8
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015. 2164 
 z późn. zm /  

I.  Przedmiot zamówienia:
     
     -   usługa
    na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z upośledzeniem
          intelektualnym
         
II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
      Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci z upośledzeniem intelektualnym w zakresie 
1. Usługi pedagogiczne
2. Usługi psychologiczne
3. Usługi obejmujące rehabilitację ruchową
4. Usługi logopedyczne
5. Usługi behawioralne
6. Usługi sensoryczne

III.  Rozeznanie rynku:

1. zapytanie ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy  Rogowo  oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
2. odpowiedź na zapytanie otrzymano od:
      - Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp.z o.o.  Lipniczki 40 ,  87-148 Łysomice
      - Agnieszka Maja Rzeczewska zam. Ul. Mławska 34 b/4 87-500 Rypin

IV.  Wybór oferty:

1. kryteria wybory:
     -  cena                    -        100-    pkt.
2. wybrano ofertę:
            - Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp.z o.o.  Lipniczki 40 ,  87-148 Łysomice
            - Agnieszka Maja Rzeczewska zam. Ul. Mławska 34 b/4 87-500 Rypin

uzasadnienie wyboru
 - Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp.z o.o.  Lipniczki 40 ,  87-148 Łysomice
    złożyła tylko  ofertę  w zakresie świadczenia usług obejmujących :
    rehabilitację  ruchową 
- Agnieszka Maja Rzeczewska zam. Ul. Mławska 34 b/4 87-500 Rypin złożyła ofertę w 
    zakresie świadczenia usług obejmujących : 
    usługi pedagogiczne
usługi psychologiczne
usługi logopedyczne
usługi behawioralne
Nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie usług sensorycznych . W najbliższym terminie zostanie ogłoszone kolejne zapytanie ofertowe w tym zakresie.


          Prowadzący postępowanie:                                          ZATWIERDZAM:         
          Beata  Krawczyk                       Hanna  Bońkowska 
          Starszy pracownik socjalny               Kierownik GOPS

metryczka


Wytworzył: Hanna Bońkowska - kierownik GOPS (31 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 maja 2017, 11:45:57)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2017, 14:51:07)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 838