Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na niżej wymienione prace geodezyjne, które mogą stanowić przedmiot zlecenia do wykonania dla potrzeb Gminy Rogowo i podległych jednostek organizacyjnych w 2017 r

                                                                                               Rogowo  12.01.2017 r.

Og  271. 1. 3. 2017

                                                                              
                                         

                                             Z A P R O S Z E N I E

         Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na niżej wymienione  prace geodezyjne, które mogą stanowić przedmiot  zlecenia do wykonania  dla potrzeb  Gminy Rogowo i podległych jednostek organizacyjnych w 2017 r.:

  1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe   za 1 ha
  2. Aktualizacja map sytuacyjno . – wysokościowych  za 1 ha
  3. Wykonanie map jednostkowych do celów projektowych i inwentaryzacji pojed.
      obiektów budowlanych   
  4. Wytyczenie tras  /wodociągi , kanalizacja/    za 1 pkt.
  5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej:
     - sieć wodociągowa  za 1 km
     - przyłącze wodociągowe  za 1 szt.
     - sieć kanalizacyjna    za  1 km
     - przyłącze kanalizacyjne  za 1 szt.
  6. Rozgraniczenie nieruchomości    za 1 pkt.
  7. Rozgraniczenie dróg   za 1 pkt.
  8. Podział nieruchomości  na dwie działki
    - następne działki
  9. Podział działek na poszerzenie pasa drogowego  za 1 działkę
10. Wznowienie granic

    
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
      Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
       Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;.

       Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4.
       Nie  dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
       
Czas trwania zamówienia:  do  31.12.2017.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 Zaliczki - nie dotyczy

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie składane w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej 1 osobą z uprawnieniami  zgodnie z art. 43  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015. 520)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
     - Formularz ofertowy -  podpisany przez wykonawcę;
     - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt.12 - 23
        oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8  ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
        – załącznik nr 1;
     - Oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy - załącznik nr 2
     - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3
     - Informację  dot. podwykonawców - załącznik nr 4
 
KRYTERIA OCENY OFERT -   najniższa cena.

TERMIN ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ  - 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę cenową zawierającą składniki wszystkich kosztów/ netto i brutto/ związanych z wykonaniem robót wraz z wymienionymi załącznikami prosimy przesłać w terminie do  
27 stycznia 2017 r. na adres:
                          
                            Urząd Gminy w Rogowie k/Rypina
                            Rogowo  51,  87-515 Rogowo
         z dopiskiem ; „Oferta na wykonywanie prac geodezyjnych”
                                                                                              W/z  Wójta
                                                                                                  (-)
                                                                                         Bogumiła Zarębska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (40kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (32kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zrębska z-ca wójta (12 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 stycznia 2017, 20:58:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2017, 10:15:55)
Zmieniono: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 453