Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530

Ogłoszenie nr 602990-N-2017 z dnia 2017-10-17 r. 

Gmina Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51 , 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogowo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.bip.rogowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta musi być złożona w formie pisemnej 
Adres: 
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530 
Numer referencyjny: Og.271.1.30.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2.Zakres robót: 1)Roboty przygotowawcze, w tym: a)Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych b) Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 600mm z uprzednim odkopaniem przepustu c)Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu d)Rozebranie nawierzchni bitumicznej e)Rozebranie podbudowy z brukowca 2)Roboty ziemne, w tym: a)Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych b)Wykonanie nasypów 3)Przepust, w tym: a)Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 0.60m - pod koroną drogi b)Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym na zaprawie cementowej 4)Ścieki odwadniające, w tym: a)Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b)Podbudowa z betonu cementowego gr. 20cm c) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej d) Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (ściek skarpowy trapezowy) e)Ustawienie oporników betonowych na ławie z oporem z betonu 5)Podbudowa jezdni, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Warstwa odsączająca o gr. 15 cm c)Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 8cm - warstwa górna d)Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/63 gr. 15cm - warstwa dolna e)Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych f)Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych g) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych h)Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 6)Nawierzchnia jezdni, w tym: a)Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W gr.4cm b)Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.4cm c)Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu 7) Pobocza, w tym: a)Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b)Nawierzchnia pobocza ulepszonego z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm 8)Zjazdy, w tym: a)Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b)Warstwa odsączająca o gr. 10 cm c)Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy z kostki betonowej d)Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.30cm - zjazdy z betonu asfaltowego e)Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych f)Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych g)Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy z kostki betonowej h)Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.5cm - zjazdy bitumiczne i)Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej j) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej 9) Wyspa, poszerzenie jezdni, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b)Warstwa odsączająca o gr. 15 cm c) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm d)Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej, spoinowana piaskiem kwarcowym e)Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu 10)Oznakowanie poziome, w tym: a) Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach 11)Oznakowanie pionowe, w tym: a)Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm b) Przymocowanie tarcz znaków do słupków c)Ustawienie słupków 12)Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: a)Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami z rur stalowych b) Bariery ochronne drogowe stalowe 13)Zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej a)Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur dwudzielną b) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur PCWB; zagłębienie istniejącej rury c)Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur PCWB d)Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla e)Wciąganie kabla, do przepustów rurowych, średnica wciąganego kabla 15 mm f) Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach g)Montaż słupków oznaczeniowych SO i SO-K 14) Inne roboty, w tym: a)Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej b)Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych 3.3.Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach: lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji powyższego zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r., przy czym Zamawiający wymaga, aby w terminie do 25 listopada 2017 r. wykonana została nawierzchnia jezdni, w tym wykonane zostały niezbędne roboty poprzedzające i niezbędne do wykonania nawierzchni jezdni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) Wykonawca powinien potwierdzić wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości przynajmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) jednak nie mniejszej niż zaoferowana kwota realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) W zakresie wykazania się stosownym doświadczeniem Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości przynajmniej 0,5 km każda. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 2) W zakresie wykazania się stosownym potencjałem technicznym Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przy czym Zamawiający określa następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego potencjału technicznego: a) koparka, w tym do wykonywania wykopów głębokich b) ładowarka c) równiarka lub spycharka uniwersalna d) walec stalowy wibracyjny lub statyczny e) walec ogumiony f) skrapiarka lepiszcza g) równiarka albo układarka do rozkładania mieszanki tłuczniowej, h) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, i) układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, j) samochód samowyładowczy z przykryciem brezentowym lub termosami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 3) W zakresie wykazania się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: Kierownik budowy (przynajmniej jedna osoba) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

9.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 9.3.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 9.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

9.4.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający wymaga, aby potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości przynajmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) jednak nie mniejszej niż zaoferowana kwota realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego przedmiotowych dokumentów zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości przynajmniej 0,5 km każda. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego potencjału technicznego: a) koparka, w tym do wykonywania wykopów głębokich b) ładowarka c) równiarka lub spycharka uniwersalna d) walec stalowy wibracyjny lub statyczny e) walec ogumiony f) skrapiarka lepiszcza g) równiarka albo układarka do rozkładania mieszanki tłuczniowej, h) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, i) układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, j) samochód samowyładowczy z przykryciem brezentowym lub termosami. 4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące osoby w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownych zdolności zawodowych: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach, w tym z podaniem stawek jednostkowych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 6) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 10.2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. O/Rypin nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0221 1210. 10.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione, czyli musi być na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Oryginał dowodu dokonania przelewu lub kopię dowodu dokonania przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 10.8. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium w kasie Zamawiającego. 10.9. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do ofert w formie oryginału, przy czym oryginał można złożyć rozdzielnie, ale w tym samym opakowaniu co oferta, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpiąć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria           Znaczenie
Cena                     60,00
Okres gwarancji     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy,: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji). 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
12.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być wskazane w Formularzu ofertowym oraz musi być wykazane, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te Wykonawca może dodatkowo oznaczyć w inny, wybrany przez siebie sposób, np: może dodatkowo oznaczyć klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” lub też może je wydzielić w ofercie. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-02, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> > Oferta musi być sporządzona w języku polskim 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPlik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (63kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Wzór umowy (253kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (48kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy (57kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (49kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi (58kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Wykaz osób (52kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca podwykonawców (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11-1 - Projekt zagospodarowania (94kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 11-2 - Projekt budowlany (526kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-3 - Mapy, schematy i rysunki (854kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-4 - Mapy, schematy i rysunki (1197kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-5 - Mapy, schematy i rysunki (1062kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-6 - Mapy, schematy i rysunki (879kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-7 - Mapy, schematy i rysunki (415kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11-8 - Mapy, schematy i rysunki (1379kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA - OTWARCIE OFERT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plik do pobrania Otwarcie ofert (239kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA - O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ogłoszenie nr 500069631-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Gmina Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 602990_N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51, 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.rogowo.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Og.271.1.30.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
3.2. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych b) Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 600mm z uprzednim odkopaniem przepustu c) Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu d) Rozebranie nawierzchni bitumicznej e) Rozebranie podbudowy z brukowca 2) Roboty ziemne, w tym: a) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych b) Wykonanie nasypów 3) Przepust, w tym: a) Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 0.60m - pod koroną drogi b) Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym na zaprawie cementowej 4) Ścieki odwadniające, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Podbudowa z betonu cementowego gr. 20cm c) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej d) Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (ściek skarpowy trapezowy) e) Ustawienie oporników betonowych na ławie z oporem z betonu 5) Podbudowa jezdni, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Warstwa odsączająca o gr. 15 cm c) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 8cm - warstwa górna d) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/63 gr. 15cm - warstwa dolna e) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych f) Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych g) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych h) Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 6) Nawierzchnia jezdni, w tym: a) Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W gr.4cm b) Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.4cm c) Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu 7) Pobocza, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Nawierzchnia pobocza ulepszonego z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm 8) Zjazdy, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm c) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy z kostki betonowej d) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.30cm - zjazdy z betonu asfaltowego e) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych f) Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych g) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy z kostki betonowej h) Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.5cm - zjazdy bitumiczne i) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej j) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej 9) Wyspa, poszerzenie jezdni, w tym: a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie b) Warstwa odsączająca o gr. 15 cm c) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm d) Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej, spoinowana piaskiem kwarcowym e) Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu 10) Oznakowanie poziome, w tym: a) Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach 11) Oznakowanie pionowe, w tym: a) Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm b) Przymocowanie tarcz znaków do słupków c) Ustawienie słupków 12) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: a) Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami z rur stalowych b) Bariery ochronne drogowe stalowe 13) Zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej a) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur dwudzielną b) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur PCWB; zagłębienie istniejącej rury c) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rur PCWB d) Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla e) Wciąganie kabla, do przepustów rurowych, średnica wciąganego kabla 15 mm f) Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach g) Montaż słupków oznaczeniowych SO i SO-K 14) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej b) Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 516819.27 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: lipno_prd@poczta.onet.pl 
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 8 
Kod pocztowy: 87-600 
Miejscowość: Lipno 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
         ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 587759.07 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 587759.07 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 587759.07 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami
metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (17 października 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 października 2017, 11:06:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (5 grudnia 2017, 20:20:32)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471