Zarządzenie Nr 50/2010

Zarządzenie  Nr  50/10
Wójta Gminy  Rogowo
z dnia 15 listopada 2010r.


w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014 oraz przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogowo na  2011 rok.

 Na podstawie art. 230, art.238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.               o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014 wraz z załącznikami:
1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014.

§ 2

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok w wysokości:
DOCHODY                  -  14.066.033 zł
WYDATKI                   -  19.106.033 zł
w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej rady gminy na 2011 rok z załącznikami:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku.
4. Przychody i rozchody budżetu gminy,
5. Informacja opisowa do projektu budżetu.

§ 3

Przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2017       i projekt budżetu na 2011 rok przedłożyć:
- w biurze Rady Gminy w Rogowie celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w sposób     zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 listopada 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 grudnia 2010, 12:18:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:18:57)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1288