Zarządzenie nr 24/2010


Zarządzenie Nr 24/10
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok.

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.        Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146)  oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r.             w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok  zmienionej:

-         uchwałą Nr XXXI /1/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010 r.,

-         uchwałą Nr XXXII/9/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2010 r,

-         zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2010 r,

-         uchwałą Nr XXXIII/16/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2010 r,

-         uchwałą Nr XXXIV/21/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2010 r,

-         zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2010 r,

-         uchwałą Nr XXXV/26/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 14.545.752 zł zwiększa się          do kwoty 14.603.369 zł, z tego:

           1) dochody bieżące z kwoty 13.413.611 zł zwiększa się do kwoty 13.471.228 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.336.599 zł zwiększa się do kwoty 2.340.874 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień      z organami administracji rządowej w 2010 r. z kwoty 77.667 zł zwiększa się do kwoty 111.949 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 15.605.938 zł zwiększa się           do kwoty 15.663.555 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 11.808.978 zł zwiększa się do kwoty 11.866.595 zł, 

 w tym:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 6.053.046 zł zwiększa się

do kwoty 6.053.052 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.336.599 zł zwiększa się do kwoty 2.340.874 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki na realizację zadań w drodze porozumień                 z organami administracji rządowej w 2010 r. z kwoty 77.667 zł zwiększa się do kwoty 111.949 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia       2009 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 r.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 czerwca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 sierpnia 2010, 09:11:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:19:23)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250