Zarządzenie Nr 8/2009

Zarządzenie Nr 8/2009
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

           Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm) oraz art. 30 ust.1, art.42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 )          

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2008 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
1. Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 12.917.886,24 zł na plan 12.798.072,00 zł, co stanowi 100,94% wykonania planu, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano       w kwocie 2.503.231,00 zł na plan 2.537.036,00 zł, co stanowi 98,67 % planu.
b) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 62.500,00 zł, wykonano w kwocie 62.456,62 zł, co stanowi 99,93 % planu,
c) subwencję ogólną zrealizowano w kwocie 6.227.767,00 zł na plan 6.227.767,00 zł,     co stanowi 100% planu,
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonano w kwocie 109.000,00 zł na plan 109.000,00 tj. 100 % planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 12.171.644,61 zł na plan 13.470.081,00 zł,      co stanowi 90,36 % wykonania planu, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano       w kwocie 2.503.231,00 zł na plan 2.537.036,00 zł, co stanowi 98,67 % planu,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 26.480,54 zł na plan 62.500,00 zł, co stanowi 42,37 %,
c) wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.229.958,62 zł na plan 10.941.037,00 zł,       co stanowi 93,50 %,
d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.941.685,99 zł na plan 2.529.044,00 zł, co stanowi 76,78 zł

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Przychody: plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.390,97 zł.
Koszty:       plan 22.952,00 zł, wykonanie 20.237,34 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok Radzie Gminy Rogowo.
2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok do Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji 
       w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 marca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2009, 07:15:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:21:52)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1416