Zarządzenie nr 12/2009

ZARZĄDZENIE    Nr 12 / 2009
Wójta Gminy Rogowo
z dnia  05 maja 2009 roku.

w sprawie ustalenia formy zapłaty  członkom ochotniczych straży pożarnych , którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn, zm.) oraz
$ 1 Uchwały Nr XXIV / 17 /09  Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach  ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

                                           zarządzam co następuje :

                                                           $ 1

1.Wypłata ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej następuje po wcześniejszym złożeniu przez zainteresowanego członka do Zarządu OSP oświadczenia. Wzór składanego przez członka OSP oświadczenia – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2, Naczelnik lub Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej jako przedstawiciel Zarządu OSP dokonuje sprawdzenia pod względem  formalno – prawnym otrzymanych oświadczeń, sporządza zbiorczy wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Wniosek każdorazowo musi zostać potwierdzony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie i Komendanta Gminnego Z O S P w zakresie dotyczącym udziału oraz ilości godzin trwania akcji ratowniczej a także w zakresie dotyczącym udziału w szkoleniu oraz ilości godzin trwania danego szkolenia. Wzór zbiorczego wniosku o wypłatę ekwiwalentu – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ekwiwalent wypłaca się w cyklu kwartalnym tj. po zakończeniu danego kwartału w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał.
4. Wypłata ekwiwalentu realizowana będzie w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Rogowo.
5. Wypłata ekwiwalentu przysługuje tylko pełnoprawnemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, wchodzącemu w skład obsady angażowanej w akcję lub szkoleniu sekcji – danej jednostki bojowej, natomiast w przypadkach szczególnych tj. duża skala zagrożenia lub bezwzględna konieczność przeszkolenia decyzję o zwiększeniu obsady podejmuje każdorazowo Naczelnik lub Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.
6. Ekwiwalent  nie  przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
7. Nadzór nad prawidłowością składania oświadczeń oraz wypłaty ekwiwalentu sprawować będzie pracownik odpowiedzialny za ochronę p.poż w Urzędzie Gminy oraz księgowość budżetowa.

                                                  $ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 maja 2009 roku.

                                                                          Wójt Gminy Rogowo
                                                                          Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (23kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 maja 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 maja 2009, 08:15:42)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:21:37)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1739