Zarządzenie nr 38/2008

Zarządzenie Nr 37/2008
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 30 października  2008r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za III kwartały 2008 roku.

     Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm. )

zarządzam, co następuje:

& 1

Realizując uchwałę Nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, przedstawiam informację     z wykonania budżetu gminy Rogowo za III kwartały 2008r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za III kwartały 2008r, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości  1.940.691,10 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  842.966,00 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S             z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego    Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 września 2008r.

& 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.


& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 października 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2008, 10:16:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:23:38)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545