Zarządzene nr 18/2007

 


Zarządzenie Nr 18/2007
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 lipca 2007 roku

                                   


         
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za II kwartały 2007 roku.

Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  / Dz.U.Nr.249, poz.2104 z póżn.zm. /

                                                zarządzam , co następuje ;

                                                                  & 1

Realizując uchwałę Nr.IV/3/07  Rady Gminy w Rogowie z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na  2007 rok przedstawiam informację  z wykonania budżetu gminy Rogowo za II kwartały 2007r zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

I.    Realizacja dochodów :
                  plan 10.204.462,00 zł , wykonanie 5.764.716,65 zł , % wykonania56,49

II.  Realizacja wydatków :
                   plan 10.204.462,00 zł, wykonanie 4.404.220,70 zł,% wykonania 43,16
                   w tym:
                   - wydatki bieżące
                      plan 9.031.862,00 zł, wykonanie 4.377.053,70 zł,% wykonania 48,46
                   - wydatki majątkowe
                      plan 1.172.600,00 zł, wykonanie  27.167,00zł,% wykonania  2,31

III.  Nadwyżka ( Deficyt I-II )
 1.    Nadwyżka budżetu     plan                   0
                                       wykonanie          1.360.495,95 zł
 
Różnica między dochodami a wydatkami za II kwartały 2007 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości  1.360.495,95 zł

Informację sporządzono na podstawie sprawozdania  kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych ,sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 r.

                                                     
                               
                                                                 & 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                & 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 lipca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2007, 14:06:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:24:32)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1652