Zarządzenie nr 10/2007

Zarządzenie Nr 10/2007
Wójta  Gminy  Rogowo
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.


                  Na  podstawie art.14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm./ zarządzam, co następuje :

    &1  Przedstawić informację o wykonaniu budżetu gminy za 2006 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1/ Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 10.924.194,14 zł na plan 10.928.871,00 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu,

2/Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 11.045.210,48 zł na plan 11.572.367,00 zł, co stanowi 95,44 %,

3/ Deficyt budżetu na plan 643.496,00 zł wykonany został w wysokości 121.016,34 zł.

4/ Zobowiązania wymagalne wynikające z  odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń
    sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych za 2006 rok nie występują.

5/ Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne za 2006 rok nie występują.

6/ W 2006 roku nie otrzymano dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

7/ Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi
    80.815,40 zł z tego :
  

a/  przekazano dotację w wysokości 6.390,00 zł do Starostwa Powiatowego w
     Rypinie na świadczenie usług w zakresie dokształcania nauczycieli z naszej
     gminy,

b/  przekazano dotację w wysokości 74.425,40 zł do Starostwa Powiatowego w 
     Rypinie na zadania bieżące związane z powierzchniowym utrwaleniem 
     nawierzchni na drodze powiatowej Dylewo-Rogowo 57.425,40 zł i na remont
     drogi powiatowej w Rogowie 17.000,00 zł.

8/ W 2006 roku udzielono poręczenia spłaty pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego
    pn.”Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki selektywnej zbiórki
    odpadów komunalnych” dla Związku Gmin Rypińskich.

9/ Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 51.122,00 zł. 
   

    & 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
           zwyczajowo przyjęty.

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 czerwca 2007, 12:47:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:24:45)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1915