Zarządzenie nr 6/2006


ZARZĄDZENIE Nr  6 /2006
Wójta Gminy w Rogowie
z dnia 25 maja  2006 r.

w sprawie informacji o wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 z późn.zm)


z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1

Przedstawić informację o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 10.907.264 zł na plan 10.785.004 zł,
co stanowi 101,1 % wykonania planu ,
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 11.332.286 zł na plan 12.385.004 zł ,
co stanowi 91,5 % wykonania planu ,
3. Deficyt budżetu na plan 1.600.000 zł wykonany został w wysokości 425.022 zł ,
4. Zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych za 2005 rok nie występują .         
5. Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne  za 2005 rok nie występują .
6. W 2005 roku nie otrzymano dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
7. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi 8.100 zł z tego :
    a) przekazano dotację w wysokości 1.800 zł do Starostwa Powiatowego w Rypinie na
        sfinansowanie uroczystości związanych z obchodami 15-lecia powstania samorządów ,

    b) przekazano dotację w wysokości 6.300 zł do Starostwa Powiatowego 
       w Rypinie na świadczenie usług w zakresie dokształcania nauczycieli  z naszej gminy .

8. W 2005 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji żadnym podmiotom.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
 

                     Wójt
       mgr Barbara Nowakowska 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (25 maja 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 maja 2006, 13:06:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:26:46)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2208