Zarządzenie nr 36

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 36/2004
WÓJTA  GMINY  ROGOWO
z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie.
 
         Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     
( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym  Urzędu Gminy w Rogowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2002 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
    „2. Referat Spraw Obywatelskich – symbol „SO” w skład którego wchodzą:
         - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych,
         - stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
         - stanowisko pracy ds. wojskowych, przeciwpożarowych i dodatków mieszkaniowych,
         - stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych,
         - stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych.
     3. Referat Ogólny – symbol „Og” w skład którego wchodzą:
         - stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, wodnej i zamówień publicznych,
         - stanowisko pracy ds. drogownictwa, kultury i promocji,
         - stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej,
         - stanowisko pracy ds. rolnictwa i obrony cywilnej.”
2. § 7 i 8 otrzymuje brzmienie :  „§  7
 
       Do  podstawowych  zadań  Referatu  Spraw  Obywatelskich  należy :
       1.   prowadzenie  kancelarii  urzędu.
       2.   obsługa  techniczno - biurowa  narad  i  zebrań  organizowanych  przez  Wójta.
       3.   prowadzenie  i  aktualizacja  podręcznych  materiałów  informacyjno – 
             adresowych dla  potrzeb  urzędu  oraz  tablic  urzędowych  i  informacyjnych.
       4.   prenumerata  czasopism  oraz  zaopatrywanie  urzędu   w  wydawnictwa 
             specjalistyczne  i  fachowe.
       5.   zamawianie  i  rejestracja  pieczęci  urzędowych  oraz  nadzór  nad
             ich przechowywaniem.
       6.   organizowanie  konserwacji  i  napraw  sprzętu  i  maszyn  biurowych.
       7.   prowadzenie  archiwum  zakładowego.
       8.   nadzorowanie  stosowania  przepisów  instrukcji  kancelaryjnej  i  rzeczowego 
             wykazu  akt.
       9.   prowadzenie  zbioru  Dzienników  Ustaw , Monitora  Polskiego  oraz  Dzienników
             Urzędowych.
      10.  zapewnienie  prawidłowej  obsługi  obywateli.
      11.  współorganizowanie  zebrań  wiejskich.
      12.  prowadzenie  dokumentacji  samorządu  mieszkańców  wsi  i  sołtysów.
      13.  prowadzenie  spraw  kadrowych  i  osobowych  pracowników  urzędu.
      14.  prowadzenie w systemie elektronicznym i papierowym stałego  rejestru
            mieszkańców  w  formie  indywidualnych  kart  osobowych  oraz   skorowidza 
            alfabetycznego.                                                                            
      15. dokonywanie  zameldowań  i  wymeldowań  mieszkańców.
      16. komputerowe  prowadzenie  ewidencji  ludności.
      17. współdziałanie  z  Wojewódzkim  Ośrodkiem  Informatycznym  i  Stacją
            Łączności Komputerowej
      18.  stosowanie  postępowania  egzekucyjnego  w administracji w  zakresie
            obowiązku meldunkowego.
      19. współdziałanie  z  organami  ścigania  i  wymiaru  sprawiedliwości  w  zakresie
            utrzymania  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego.
      20.   prowadzenie rejestru wyborców
      21.  sporządzanie  spisów  wyborców , wydawanie  zaświadczeń  o  prawie  do
            głosowania.
      22. wydawanie  dokumentów  stwierdzających  tożsamość.
      23. współdziałanie  z  urzędami  stanu  cywilnego  odnośnie  wydawania  dowodów
           osobistych  dla  osób  zmieniających  stan  cywilny.
      24.   prowadzenie  archiwum  dowodów  osobistych.
      25.   prowadzenie  ewidencji  stowarzyszeń  działających  na  terenie  gminy.
      26.   sprawowanie  kontroli  nad  stowarzyszeniami.
      27.   wydawanie  decyzji  na  zgromadzenia.
      28.   wydawanie  zezwoleń  na  zbiórki  publiczne  przeprowadzane 
             na terenie gminy.
      29.   prowadzenie  spraw  cudzoziemców  i  repatriantów.
      30.   organizowanie  i  przeprowadzanie  rejestracji  przedpoborowych  i  poboru.
      31.   wydawanie  decyzji  o  przedterminowym  zwolnieniu  żołnierzy  z 
             zasadniczej służby  wojskowej  i  jej  form  zastępczych.
      32.   prowadzenie  spraw  związanych  z  uzupełnieniem  sił  zbrojnych.
      33.   prowadzenie  ewidencji  osób  o  nieuregulowanym  stosunku  do  służby
              wojskowej. 
      34.   współdziałanie  z  jednostkami  wojskowymi  w  sprawach  wynikających
              z  przepisów  prawnych.
      35.   prowadzenie  spraw  ochrony  tajemnicy  państwowej  i  służbowej.
      36.   prowadzenie  spraw  poufnych  i  zastrzeżonych  w  urzędzie.
      37.   prowadzenie  spraw  ochrony  danych  osobowych  i  informacji  niejawnych.
      38.   prowadzenie  rejestru  terenowych  ochotniczych  straży  pożarnych.
      39.   sprawowanie  kontroli  nad  działalnością  Zarządu  Gminnego  Związku  OSP
              i  ochotniczych  straży  pożarnych  w  zakresie  przestrzegania  ustawy  o 
             ochronie przeciwpożarowej  i  statutów  oraz  udzielanie  tym  jednostkom 
             pomocy  w  zakresie  wykonywania  przez  nich  zadań  statutowych.
      40.   prowadzenie  działalności  propagandowo – uświadamiającej  w  zakresie 
             ochrony przeciwpożarowej.
      41.   opracowywanie  planów  rozwoju  i  zamówień  ochrony  przeciwpożarowej.
      42.   zapewnienie  ochotniczym  strażom  pożarnym  środków , pomieszczeń ,
              wyposażenia , sprzętu  i  urządzeń  przeciwpożarowych.
      43.   wykonywanie  zadań  związanych  z  wyborami  do  Sejmu , Senatu , Prezydenta
             Rzeczypospolitej  Polskiej , organów  samorządu  terytorialnego  i  innych
             organów stosownie  do  obowiązujących  przepisów.
      44.   realizacja  zadań  dotyczących  organizacji  i  załatwiania  skarg  i  wniosków
             obywateli.
      45.   zapewnienie  prawidłowych  warunków  pracy , bhp , i p. poż.  w  urzędzie.
      46.   dokonywanie  zakupów  materiałów  i  pomocy  biurowych  dla  potrzeb
             urzędu oraz  prowadzenie  magazynu  tych  materiałów.
      47.   kompletowanie  dokumentów  w  sprawach  dodatków  mieszkaniowych  zgodnie
              z  ustawą  o  najmie  lokali  mieszkalnych  i  dodatkach  mieszkaniowych.
      48.   sporządzanie list wypłat na dodatki mieszkaniowe.
      49.   przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne.
      50.   ustalanie  prawa do:
             a.      zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
             b.      świadczenia opiekuńczego.
      51.  prowadzenie ewidencji zasiłkobiorców
      52.   sporządzanie sprawozdań z przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych.

§  8

Do  podstawowych  zadań  Referatu  Ogólnego  należy :
1.   z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
      a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie
         ich rejestru,
      b) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
      c) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
      d) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu , inwestycji
         szkodliwych dla środowiska i ludzi, z właściwymi organami.
2.   organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi oraz miejs-
      cami pamięci narodowej.
3.   działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie
      użytkowania obiektu zabytkowego, zgodnie z zasadami opieki nad  zabytkami.
4.   oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.
5.   prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych.
6.   prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych.
7.   zarządzanie budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność gminy.
8.   prowadzenie spraw czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
9.   utrzymywanie zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym.
10. wydawanie decyzji o przydziale lokali.
11. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami i wysypiska śmieci.
12  nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i
      porządku w gminie.
13. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu planu zaopatrzenia w ciepło,
      energię elektryczną i paliwa gazowe.
14. przygotowywanie zadań inwestycyjnych i remontowych, łącznie z uzyskaniem 
      pozwolenia
      na budowę.
15. prowadzenie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzo-
      nych przez gminę.
16. sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych ze
      środków unijnych i innych.
17. prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem gminy w związkach
      międzygminnych.     
18. realizacja  i  sprawowanie  nadzoru  nad wykupem  i  wywłaszczaniem  oraz przejmo-
      waniem na rzecz mienia komunalnego gruntów i nieruchomości.   
19. dokonywanie  podziału  nieruchomości  zgodnie  z  planem  zagospodarowania 
      przestrzennego.
20. dokonywanie  podziału nieruchomości poza  planem zagospodarowania
      przestrzennego.
21. dokonywanie  rozgraniczenia  nieruchomości.
22. tworzenie  zasobów  gruntów na  cele  zabudowy  wsi.
23. wyposażanie gruntów wchodzących w skład zasobów gminnych w urządzenia komunalne
      oraz  niezbędną  sieć  uzbrojenia  terenu.
24. zarządzanie  przekazania  gruntów  przekazanych w użytkowanie  wieczyste na
     własność.
25. wywłaszczanie  nieruchomości  na  rzecz  gminy.
26. dokonywanie zmian w księgach wieczystych.
27. podawanie  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do
      sprzedaży.
28. powoływanie  biegłych  do  wyceny  nieruchomości  w  celu  obliczenia   opłat  adiacen-
     ckich, sprzedaży  nieruchomości, mienia  komunalnego,  nabywania  nieruchomości 
      na rzecz gminy oraz w innych przypadkach.
29.  zabezpieczanie aktualizacji  i wykonania map jednostkowych do celów projektowych.
30.  zabezpieczanie wykonywania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji wykonywanych
       przez gminę.
31.  wydawanie  zaświadczeń  o  przeznaczeniu  gruntów  w  planie  zagospodarowania
      przestrzennego.
32.  stosowanie  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  w  przypadku  wydatkowania 
       środków  pieniężnych  z  budżetu  gminy  na  realizację  innych  zadań  związanych 
       z  bieżącym  funkcjonowaniem  urzędu  i  jednostek  podległych.
33.  organizowanie  prac  związanych  z  promocją  gminy.
34.  organizowanie  pracy  pracowników  robót  publicznych.
35.  koordynowanie  działalności  kultury  i  kultury  fizycznej  na  terenie  gminy.
36   organizowanie i nadzorowanie wykonywania kary ograniczenia wolności z obowiązkiem
      wykonywania pracy na cele publiczne.
37.  prowadzenie  spraw  ochrony  środowiska  w  zakresie :
a)    korzystania  z  wód ,
b)    odprowadzania  ścieków ,
c)     ochrony  powietrza  przed  zanieczyszczeniami.
d)    ochrony gleb.
38.  wydawanie decyzji o przywróceniu stanu wody na gruncie w oparciu o art.29 prawa
      wodnego.
39.  organizowanie  prac  związanych  z  konserwacją  i  eksploatacją  urządzeń  wodocią-
       gowych i kanalizacyjnych.
40.  prowadzenie  ewidencji  przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych
41.  udział  w  odbiorach  wykonanych  sieci  i  przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych.
42.  kontrola  stanu  wodomierzy.
43.  likwidacja  zbędnych  przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych.
44.  organizowanie przeprowadzania niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanali-
      zacyjnych.
45.  prowadzenie  rejestracji  i  obserwacji  ujęć  wód  podziemnych.
46.  ustalanie kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
       wodę i odprowadzania ścieków.
47.  instalowanie  i  wymiana  wodomierzy.
48.  ustalanie  ilości  zużycia  wody  i  odprowadzanych  ścieków wg norm dla odbiorców nie
      posiadających wodomierzy.  
49.  prowadzenie  ewidencji  dróg  gminnych.
50.  budowa , modernizacja , utrzymanie  i  ochrona  dróg  gminnych.
51.  wydawanie  zezwoleń  na  lokalizowanie w  pasie  drogowym  obiektów  nie 
      związanych z  gospodarką  drogową  i  na  zajmowanie  pasa  drogowego.
52.  orzekanie  o  przywróceniu  pasa  drogowego  do  stanu  poprzedniego  w  razie  jego
       naruszenia  w  odniesieniu  do  dróg  gminnych.
53.  wydawanie  opinii  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych.
54.  zarządzanie  siecią  dróg  gminnych.
55.  współpraca  z  innymi  jednostkami  organizacyjnymi  w  zakresie bezpieczeństwa
       ruchu drogowego.
56.  prowadzenie  spraw  związanych  z  produkcją  roślinną  i  zwierzęcą.
57.  wydawanie  zezwoleń  na  uprawę  maku.
58.  współdziałanie  z  Inspekcją  Ochrony  Roślin  w  zakresie  sygnalizacji  chwastów ,
       chorób  i  szkodników  w  uprawach.
59.  współpraca  z  Inspekcją  Weterynaryjną  w  zakresie  zwalczania  zakaźnych  chorób
       zwierzęcych.
60.  nadzór  nad  punktami  kopulacyjnymi.
61.  sprawowanie  administracji  w  zakresie  łowiectwa
62.  rozstrzyganie  spraw  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  zwierząt.
63.  wydawanie  decyzji  na  wycinkę  drzew  i  krzewów.
64.  planowanie  zadań  w  zakresie  obrony  cywilnej.
65.  opracowanie  i  aktualizacja  planu  obrony  cywilnej  oraz  innych  dokumentów  doty-
       czących  przygotowania  i  działania  obrony  cywilnej  oraz  formacji  O.C.
66.  organizowanie  szkoleń  i  ćwiczeń  formacji obrony cywilnej  oraz  ludności  w  zakresie
       powszechnej  samoobrony.
67.  nakładanie  na  mieszkańców  obowiązku  wykonywania  świadczeń  osobowych 
       i  rzeczowych  na  rzecz  formacji  O.C.
68.  przygotowanie  i  zapewnienie  działania  systemu  powszechnego  ostrzegania 
       i  alarmowania.
69.  opracowanie  planów  ochrony  ludności.
70.  organizowanie  zaopatrzenia  formacji  O.C.  w  sprzęt , środki  i  umundurowanie  oraz 
       zapewnienie  odpowiednich  warunków  przechowywania , konserwacji  i  eksploatacji.
71.  prowadzenie  dokumentacji  Zespołu  Kierowania  i  Stałego  dyżuru.
72.  prowadzenie  dokumentacji  planu  mobilizacji  gospodarki  gminy.
73.  prowadzenie  dokumentacji  przygotowania stanowiska  kierowania  w 
       dotychczasowym miejscu  pracy.
74.  prowadzenie  zestawów  zadań  w  zakresie  osiągania  wyższych  stanów  gotowości 
       obronnej.
75.  prowadzenie  ewidencji  działalności  gospodarczej.
76.  wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.
77.  naliczanie  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.
78.  zabezpieczenie  realizacji  zadań  wynikających  z  gminnego  programu  profilaktyki
      i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.
79.  obsługa  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2005, 07:16:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:28:50)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2302