Zarządzenie Nr 20/14 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, poz. 613)

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie sprawozdanie finansowe za 2013 rok obejmujące:

1.    Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
2.    Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3.    Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 r.
4.    Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r.
5.    Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 maja 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 14:31:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 08:59:35)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1130